Yttrande om Noret 1:3 på Torsö

Vy från nordost. Planområdet är lokaliserat på berget till höger i bild. Foto: Mats Karlsson Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson Samrådsyttrande angående detaljplanen, del av Noret 1:3 på Torsö KS 2021/213 (se plankarta och planbeskrivning med illustrationsplan i figur 7 på sida 19) I samrådshandlingen framgår att ”syftet med detaljplanen är att möjliggöra […]

Läs mer

Yttrande om kraftledning från Tjos för vindkraftspark vid Fägremo

Foto: Hjalmar Thulin (genrebild) Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson Till Thorun Berg, AFRY Samrådsyttrande avseende ny 145 kV ledning, mellan planerad vindkraftspark vid Fägremo och Ellevios transformatorstation vid Tjos. Mariestads naturskyddsförening tackar för inbjudan till samråd angående planerad kraftledning. Då den planerade vindkraftsparken i Fägremo är förutsättning för kraftledningen och då det är […]

Läs mer

Yttrande om Horn (mellan Radbyn och Lekevi)

Foto: Hjalmar Thulin Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsyttrande avseende Horn 2:51 KS 2019/492 (se plankarta) Mariestads kommun har aviserat plan på att bygga bostäder I Dala-området i anslutning till Lekevi idrottsplats. Planen omfattar 30-50 bostäder i villor, rad- och/eller kedjehus. Den mark som tas i anspråk består i dag av flack bevuxen f.d. […]

Läs mer

Yttrande om Västra Ekudden (inklusive MT-länk)

Foto: Hjalmar Thulin Tillägg 2021-08-05: Vår protest nämns i MT-artikel. Skrivelse: 2021-06-27 Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Yttrande över detaljplan Västra Ekudden, Mariestads tätort KS 2013/114 (se plankarta) I syfte att tillskapa byggrätter för nya bostäder i sjönära läge har en detaljplan tagits fram för Västra Ekudden (norr om kvarteret Havsörnen). Detta område har […]

Läs mer

Yttrande om Ladukärrsskogen (inklusive MT-länk)

Foto: Hjalmar Thulin Tillägg 2021-08-03: Vår kritik nämns i MT-artikel. Skrivelse: 2021-06-27 Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Angående förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m fl KS 2019/490 (se plankarta) Mariestads Naturskyddsförening konstaterar att det helt saknas underlag och bedömningar av skogens kvalitéer och värden för friluftslivet i planförslaget med tillhörande handlingar. Föreslagen detaljplan […]

Läs mer

Yttrande om Lillängsskogen (inklusive överklagan)

Foto: Hjalmar Thulin Tillägg 2021-04-30: Vår överklagan nämns i MT-artikel. Ursprunglig publicering: 2020-05-25 Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Granskningsremiss Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1 KS 2016/419 (se plankarta) Mariestads kommunstyrelses arbetsutskott lämnar förslag på detaljplan för Lillängen 2:1 och 6:1 för granskning.  Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter på förslaget. Lillängsskogen […]

Läs mer

Yttrande om Ekuddens båtuppställningsplats (inklusive överklagan)

Foto: Hjalmar Thulin Tillägg 2021-02-17: Se även MT-artikel. Tillägg 2021-02-04: Vi har överklagat kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 KF § 10 om att godkänna ny detaljplan för Marieholm 10:1 Ekuddens båtuppställningsplats. Våra synpunkter framgår tydligt av nedanstående granskningsyttrande och utgår från strandskyddsbestämmelserna. Vi anser inte att det finns skäl att frångå lagstadgade strandskyddsbestämmelser i det aktuella fallet. […]

Läs mer

Yttrande om faunapassager

Foto: Hjalmar Thulin Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Granskningsremiss Fauna övergångar i samband med nybyggnation av E20 mellan Hasslerör och Hova Trafikverket 2020/100387 projekt 168766 (se Trafikverkets handlingar) Mariestads naturskyddsförening ser stora behov av att skydda bilister och vandrande vilt från skador. För att lösa detta krävs viltpassager både för stort vilt och för […]

Läs mer

Yttrande om E20 Hindsberg – Muggebo

Foto: Hjalmar Thulin Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Granskningsremiss E20 Hindsberg – Muggebo utanför Mariestad Trafikverket 2015/80604 alt 2015/80602 (se Trafikverkets handlingar) Mariestads naturskyddsförening ser stora behov av att skydda bilister och vandrande vilt från skador. För att lösa detta krävs viltpassager både för stort vilt och för det småvilt som så ofta syns […]

Läs mer