Skogsdag 2020-09-20

Mariestads naturskyddsförening presenterar sitt skogsprojekt för länets kretsar och andra intresserade

Tillägg 2020-09-21: Vi har gjort ett reportage från skogsdagen.

Text och foto: Jan Bertilsson

Det tar tid att läka sår som tidigare skogsåtgärder orsakat, men vi vill visa hur man kan göra. Den 20 september 2020 kl 13:00 är du varmt välkommen att följa med ut i skogen. Vi träffas på Torsö, samling 300 meter från brofästet vid avtagsvägen till Klippingsberg. Ta med varma kläder och eget fika. Vi är ute hela eftermiddagen. Vid regn är vi tidvis i en lada. Vi håller avstånd med corona i åtanke.

Se även agendan/programmet för dagen. Ring till Jan Bertilsson 0706 34 84 18 vid behov av mer information.

Det är ekosystembaserade hyggesfria skötselmetoder i Naturskyddsföreningens projekt Hållbart skogsbruk. Ett anpassat skogsbruk med bibehållen biologisk mångfald samt glädjeämnen och andra nyttor som en skog kan ge oss.


Eftermiddagen tillbringas i den skog som primärt ingår i projektet.


Vi har återvätt skogsmark som tidigare var våt.


Hur väljer vi träd som kan plockhuggas?


Dessa monster kan vara bra om man använder dem klokt. Vi visar vårt resultat hittills.

Lite av mina funderingar på vägen framåt

Naturskyddsföreningen är en stark organisation som arbetar för klimat och miljö. Det är viktigt att organisationen håller sig uppdaterad till de förändringar som sker i skogsbrukets rutiner. Skogliga frågor är beroende av klimat och miljö. Dessutom är skogsskötsel beroende av skogsvårdslagar och allemansrätten. Ekonomi är ytterligare en viktig parameter att ta hänsyn till. Ett viktigt styrmedel när vi sköter om skog är ett holistiskt synsätt med långa hållbarhetsmål (som är svåra att överblicka).

Idag bedrivs stora delar av skogsbruket med trakthyggesbruk. Det är välkänt och beprövat. Ekonomin är känd och vi har rådgivning och infrastruktur kring detta.

Mångfald är ofta ett klokt förhållningssätt och leder till spridning av risker. Att veta vad som är värdefull nytta av skog om 65 år är svårt, ändå har jag som skogsägare tvingats att ta sådana beslut varje år i skötseln av skogen. Dessa beslut ter sig svårare idag än för 40 år sedan, när jag gjorde min första skogsbruksplan. Därför engagerar jag mig i vårt skogsprojekt.

Skogsstyrelsen och flera andra aktörer ger rådgivning i olika hyggesfria metoder. De har även webbkurser som skogsägare kan ta del av. Naturskyddsföreningen bör ha sådan service till de skogsägare som vill bedriva skogsbruk med hjälp av skonsamma metoder. Vi behöver plockhugget virke och vi behöver utveckla möjligheterna till specialsortiment från hyggesfritt skogsbruk. Dessutom blir skogsbruk möjligt i känsliga områden, och möjligheten förbättras för ökad artdiversitet i skogar nära samhällen. Ökad kunskap om svamparnas roll för fortsatt hög tillväxt i skogen, ger ytterligare krav på kunskaper om andra metoder för skogsbruk, för att vi ska hålla hög trovärdighet i skogsfrågor fortsättningsvis.

En skogsägare kan sköta sitt skogsfastighetsägande på flera vis. Naturturism kan ibland vara mer lönsamt än skogsbruk i traditionell mening. Ekosystembaserad hyggesfri avverkning kan kombineras med detta. Flera andra aspekter än ekonomi finns bland argumenten, bland annat skogens skönhet.

Naturskyddsföreningen behöver bredda sin bas, så att den omfattar kunskaper om flera brukarmetoder i en föränderlig värd. Klimatförändringarna är en realitet vi inte kan undvika, men vi kan anpassa oss. Även för den skull är dessa skogsskötselmetoder önskvärda, då de ökar upptaget och även inlagring av kol i marken.


I samarbete med

samt

och Martin Jentzen Skogsplanläggare. Dessutom har vi inlett samarbete med