Yttrande om Ladukärrsskogen (inklusive överklagande och dess yttrande samt insändare och överklagande igen)


Foto: Hjalmar Thulin

Tillägg 2024-06-03:

Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom; se överklagandet och dess bilaga.


Tillägg 2024-05-03:

Debattartikel i MT som alla kan läsa.


Tillägg 2024-04-24:

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt; se yttrandet.


Tillägg 2023-04-17:

Vi har överklagat kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.


Tillägg 2021-08-03:

Vår kritik nämns i MT-artikel.


Skrivelse: 2021-06-27

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson

Angående förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m fl

KS 2019/490 (se plankarta)

Mariestads Naturskyddsförening konstaterar att det helt saknas underlag och bedömningar av skogens kvalitéer och värden för friluftslivet i planförslaget med tillhörande handlingar. Föreslagen detaljplan strider dessutom dels mot kommunens egen översiktsplan med målbild 2030, där hela Ladukärrsskogen anges som tätortsnära naturmark, dels mot bestämmelserna i miljöbalken 3 kap 6 § om att tätortsnära natur särskilt ska beaktas. Motiveringar saknas helt varför Ladukärrsskogen ska tas i anspråk för byggnation och alternativa områden har inte utretts.

Anmärkningsvärt är också att detaljplanen forceras fram innan analyserna i den sk blå-gröna strukturplanen gjorts klart. I den gröna strukturplanen kommer följande punkter att analyseras: blå- och gröna stråk, ekosystemtjänster, höga naturvärden, frilufts/rekreationsområden och naturområden som är viktiga för helheten i landskapet samt naturområden kring tätorterna. Här måste Ladukärrskogen ses i ett helhetsperspektiv.

Ladukärrsskogen utgör idag ett mycket välbesökt närströvområde i direkt anslutning till bebyggelsen i Ladukärr. Området är attraktivt på grund av storleken och den varierade naturen. Barrskog med svamp- och bärmarker dominerar, men bergspartier, block, gläntor, kärr, en gammal stenmur och andra kulturspår samt lövskogspartier med hagmarksflora ger omväxling.  Skogens variation hänger också samman med att den inte har varit utsatt för konventionellt skogsbruk med kalhyggen och planteringar i större omfattning. Skogen har därför särskilda värden för utevistelse och rekreation. Många väl använda stigar finns också i området. Skogens naturvärden inkluderar också att här finns ett större antal fåglar varav några upptagna bland rödlistade arter i Sverige 2020 såsom tornseglare (starkt hotad) och svart-vit flugsnappare (nära hotad).

Den föreslagna buffertzonen med naturmark utmed bebyggelsen är så smal och så påverkad att den helt saknar förutsättningar att fungera som ett attraktivt grönområde och än mindre som ett strövområde. För att få värden för attraktiv vistelse och rika naturupplevelser måste hela Ladukärrsskogen med dess varierade och omväxlande natur sparas och dess fina kvalitéer som närströvområde tas tillvara.

I bostadsområdet Ladukärr finns redan idag olägenheter av ljud och buller från Marieforsleden, E20 och deponin, särskilt vid ostliga vindar. För en bra boendemiljö handlar det inte bara om störande buller utan också om upplevelsen av den totala ljudbilden och avsaknaden av tystnad utomhus. Förslaget till detaljplan visar inte byggnadernas tänkta verksamhet, placering, storlek, utformning eller anpassning till den befintliga miljön och inte heller andra tänkbara verksamheter och deras omfattning på kvartersmarken. Därmed saknas möjlighet att bedöma ljud och buller från verksamheten och spridningen av ljud från deponin och från Marieforsleden och E20. Bevarade bergsryggar och skogens omfattning och skötsel i Ladukärrsskogen har också stor betydelse för att dämpa ljud och buller från trafik och verksamhet och därmed minska störningarna i näraliggande bostadsområden. Gjorda bullermätningar kan därför inte anses tillförlitliga.

Frågan om olägenheter av lukt från deponin har inte behandlats i planförslaget. Olägenheter av lukt från deponin förekommer ibland i bostadsområdet Ladukärr och ytterligare försämringar kan inte godtas. En sluten skog med varierad topografi i hela Ladukärrsskogen kan vara till fördel även från luktsynpunkt.
Skogens ekosystemtjänster är heller inte utredda och deras betydelse vid exempelvis framtida extremvädersituationer, som torka och störtregn.

Mariestads Naturskyddsförening slår fast att en utbyggnad enligt planen skulle innebära att Ladukärrsskogens värden och betydelse som närströvområde helt skulle gå förlorade. Risk finns också att en utbyggnad enligt planen skulle förändra utbredningen av ljud och lukt och därmed ge ökade sådana besvär för de boende i Ladukärr. Detaljplanen för Ladukärrsskogen kan därför inte godtas. Ta istället vara på Ladukärrsskogens kvalitéer som stort, sammanhängande och attraktivt strövområde och som skyddszon mot oönskat buller och lukt!

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.