Yttrande om Noret 1:3 på Torsö


Vy från nordost. Planområdet är lokaliserat på berget till höger i bild.

Foto: Mats Karlsson

Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson

Samrådsyttrande angående detaljplanen, del av Noret 1:3 på Torsö

KS 2021/213 (se plankarta och planbeskrivning med illustrationsplan i figur 7 på sida 19)

I samrådshandlingen framgår att ”syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som smälter in i landskapet och omgivande natur. Planen reglerar även områden för tekniska anläggningar vilket avser teknikbyggnader till VA, transformatorstation samt avfallshantering.”

För en tid sedan köptes hela fastigheten Noret 1:3 av aktuell exploatör. Fastigheten är ca 50 ha stor och omfattar hela sydväst-spetsen av Torsö fram till sundet mot Dillö. Området består av skogs- och jordbruksmark inkl tomtmark. Ytan är delvis bebyggd med lantbruksbyggnader som boningshus, ladugårdar, komplementbyggnader samt ett flertal fritidshus. Större delen av Noret 1:3 ligger innanför strandskyddets 300 meters-gräns.

Landskapsbilden i de sydvästra delarna av Torsö präglas av det spricksystem som går i nordväst-sydöstlig riktning. Mjuka gnejsryggar sticker upp som parallella kullar och ramar in jordbrukslandskapet. Inom planområdet består marken till stor del av urberg (gnejs).

Genom fastigheten Noret 1:3 går väg 2978 samt bron över till Dillö. Enligt översiktsplanen är vägen klassad som kulturväg klass 1, dvs ”en väg av stor historisk och upplevelsemässig betydelse som utgör en värdefull struktur i kulturlandskapet och som uppvisar stor ursprunglighet i sträckning och följsamhet till topografin”.

Den föreslagna detaljplanen (för del av Noret 1:3) utgör en yta på ca 2 ha lokaliserat på en bergsknalle omgiven av gles skog och ligger enligt planbeskrivningen utanför strandskyddat område. Här vill man bygga 12 sommarstugor/ året-runt-bostäder. Illustrationen visar en ”vanlig villagata” som avslutas med en vändplats. Angöring till området sker från Trafikverkets väg 2978 via en enklare serpentinlösning upp på höjden.

I samband med avverkningen av skogspartier 2021 genomfördes en enkel analys av naturvärden inom fastigheten Noret 1:3. Inventeringen redovisade inga naturvärden inom föreslaget planområde.

Exploatörens ambition är att planområdet ska påverka på landskapsbilden så lite som möjligt. Där planförslaget främst riskerar att påverka landskapsbilden är från nordost där höjden med planområdet syns långväga över den öppna åkermarken. Enligt samrådhandlingen är detta inget större problem.

Mariestads Naturskyddsförening (MNF) anser dock att landskapsbilden kommer att påverkas avsevärt, se nedanstående invändningar till den förslagna detaljplanen:

  • ”Serpentinvägen” ska överbrygga en höjdskillnad på 15 m. Detta kommer att fordra omfattande sprängningsarbeten och omflyttning av massor, som påverkar landskapsbilden på ett mycket negativt sätt.
  • Vidare har man i planförslaget placerat husen högst upp på gnejsryggen, där berget i princip går i dagen och det är glest mellan de återstående träden. I planbeskrivningen står att detta inte utgör något problem för landskapsbilden. MNF anser dock att husen redan på långt håll kommer att dominera horisonten.
  • Själva iordningställandet av marken för byggnationerna inklusive avlopp, vatten, el och vägbygget innebär omfattande sprängningar som för evigt kommer att förändra åsens karaktär.
  • Traditionellt har man aldrig byggt hus högst upp på bergsknallar, vare sig på Torsö eller på andra ställen. På vilket sätt skulle de planerade husen smälta in i landskapet och omgivande natur? Detaljplanen står paradoxalt nog i motsättning till sitt eget syfte!
  • Exploateringen av Skräddaretorp (ca 2 km norr om planområdet) med söndergrävd badstrand och söndersprängda berghällar visar att konventionellt byggande är oförenligt med naturhänsyn. Detaljplaner i känsliga naturområden måste ha mycket omfattande regler kring hur byggnationer ska utföras.
  • En eventuell exploatering av planområdet måste ses i helhet av hela fastigheten Noret 1:3. Då det finns två nyckelbiotoper precis i närheten till planområdet, bör det företas grundliga naturvärdesinventeringar som omfattar hela fastigheten.
  • Mariestads Naturskyddsförening yrkar på att planen avslås i sin helhet, då själva planområdet är direkt olämpligt att bebygga och då omgivande mark inom fastigheten omfattas av strandskydd och riksintresse för det rörliga friluftslivet.

En snarlik variant av yttrandet publicerades i Mariestads-Tidningen 2022-08-02 under Debatt:
Huggsexa om sjönära tomter i Vänerskärgården

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.