Yttrande om Lillängen

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremis Lillängen 2:1 och  6:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter. Lillängsskogen utgör ett av de stadsnära skogspartierna i Mariestad.  De naturnära skogsområdena utgör lungor i stadsmiljön och hjälper till att hantera utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i boendemiljön som är Mariestads största […]

Läs mer

Yttrande om Leksberg 10:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremiss Leksberg 10:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter avseende samrådsremissen för Leksberg 10:1. Naturskyddsföreningen ser positivt på utbyggnad av solenergi och att bygga upp en solcellspark i anslutning till vätgasgasanläggningen på Haggården. Önskvärt framledes vore dock att inte behöva använda jordbruksmark utan att använda tak och annan yta […]

Läs mer

Yttrande om Moviken 3:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter: Moviken 3:1 föreslås möjliggöra utveckling av fritidshusändamål genom att 17 tomter styckas av från fastigheterna Moviken 3:1 mfl. Naturskyddsföreningen vill särskilt framhålla vikten av att inte inkräkta på strandskyddsrätten  och att värdefulla naturmiljöer med närhet till Vänerstranden […]

Läs mer