Skogsvårdskurs 2019-11-28

Vår studiecirkel angående skogsvård. Studierna utgår från Mikael Karlssons bok ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. Text och foto: Jan Bertilsson Skog är en blandning av träd högre än 5 meter som står ganska tätt. På marken, på träden och nere i marken lever många organismer. Samspelet mellan dessa arter och jordlagren, vattnet, […]

Läs mer

Yttrande om Ullervad 31:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Granskningsremiss Ullervad 31:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter avseende samrådsremissen för Ullervad 31:1. Naturskyddsföreningen ser positivt på småskalig tillväxt av bostadsområden. Att även de mindre samhällena i kommunen får ett tillskott av nya tomter ger möjliget till ett naturnära boende och möjlighet för barnfamiljer att lära sig leva […]

Läs mer

Yttrande om Humleparken

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremiss Gamla Staden 4:1 och 4:2 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter. Humleparken har under åren varit föremål för mycket diskussioner. Här har varit en speciell rosenpark som på grund av undermålig skötsel förföll och sedan har fått tas bort. Det har också varit aktuellt som fortsatt utvecklingsområde för […]

Läs mer

Yttrande om Lillängen

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremis Lillängen 2:1 och  6:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter. Lillängsskogen utgör ett av de stadsnära skogspartierna i Mariestad.  De naturnära skogsområdena utgör lungor i stadsmiljön och hjälper till att hantera utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i boendemiljön som är Mariestads största […]

Läs mer

Yttrande om Leksberg 10:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremiss Leksberg 10:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter avseende samrådsremissen för Leksberg 10:1. Naturskyddsföreningen ser positivt på utbyggnad av solenergi och att bygga upp en solcellspark i anslutning till vätgasgasanläggningen på Haggården. Önskvärt framledes vore dock att inte behöva använda jordbruksmark utan att använda tak och annan yta […]

Läs mer

Yttrande om Moviken 3:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter: Moviken 3:1 föreslås möjliggöra utveckling av fritidshusändamål genom att 17 tomter styckas av från fastigheterna Moviken 3:1 mfl. Naturskyddsföreningen vill särskilt framhålla vikten av att inte inkräkta på strandskyddsrätten  och att värdefulla naturmiljöer med närhet till Vänerstranden […]

Läs mer