Plan

Planen är indelad i huvudtema och kommunikation.

Huvudtema

Vi låter år 2023 vara SKOGENS ÅR.

Det innebär att en stor del av verksamheten under året kommer att ta sin utgångspunkt i skogen som livsmiljö och som arbetsfält. Vi anser att vi måste lära oss att gå på två ben i skogen – både bevara och använda med förnuft.

Riksföreningen har i arv fått två mindre skogsområden, som Mariestadskretsens skogsbruksgrupp förvaltar. Avsikten är att använda dessa som undervisningsytor, en för hyggesfritt skogsbruk och en för en i huvudsak orörd naturskog (se Hitta till ”våra” skogar). Mariestadskretsen kommer att under 2023 bedriva aktiviteter i dessa områden och hoppas att många medlemmar kommer vilja delta.

I den planering som vi nu ska lägga, ingår bland annat:

  • Studiecirklar och utbildningsdagar
  • Inventeringar/exkursioner
  • Föreläsningar
  • Familjeaktiviteter

Närmare uppgifter om aktiviteter och tidpunkter för dessa kommer att presenteras på vår hemsida allt eftersom de blir färdiga och lämplig årstid för dem infaller.

Kommunikation

En del av planen är att vi har en kommunikationsplan:

Alla aktiviteter publiceras i hemsidans aktivitetskalender. Det blir särskilda mejlutskick för aktiviteter som har kort framförhållning. De flesta aktiviteterna annonseras under Föreningsnytt i Mariestads-Tidningen.

Det är preliminära datum för utomhusaktiviteter. Deltagarna förväntas att kolla hemsidan på aktivitetsdagens morgon, eftersom ändring kan ske kvällen innan.